en < zpět

Michal Mitro

Pre moju súčasnú tvorbu sú charakteristické post-mediálne tendencie s dôrazom na skulpturálnosť a vizuálnu estetiku diela. Môj pracovný postup možno popísať ako umelecký výskum a výstup práce ako hybridný tvar „artScience“. V mojich dielach rezonujú témy globálneho charakteru spojené so súčasným a budúcim stavom planéty, politicko-ekonomickým usporiadaním spoločnosti a vzťahu človeka a jeho okolia. Usilujem tiež o istý typ nelineárnej narativity v snahe využiť umelecké dielo ako špecifický nosič informácie.

V uplynulých rokoch som prezentoval v Česku (Vasulka Kitchen, Studio Letná, Korespondance, Prototyp), na Slovensku (VUNU, Kasárne, DIG gallery) i v zahraničí (Gamma Festival, Petrohrad; Mediamatic, Amsterdam; JRM, Paríž; Trafó, Budapešť; Genius Loci, Weimar; Grey Space, den Haag; AV depot, Londýn). Okrem zmienených aktivít som členom výskumného telesa STELLA, ktoré mapuje prienik technológií a pohybového umenia v krajinách V4, a kurátorom priestoru ssesi.space.

portfolio: michalmitro.com
mail: info@michalmitro.com

Planetárna termodynamika: Energetická spravodlivosť

Dielom Planetary Thermodynamics: Energy Justice zamýšľam vykresliť históriu jednej utópie. Táto sa nikdy nestala. Čo je však dôležitejšie, stať sa môže. Začiatočným hýbateľom je osobná skúsenosť ̶ snaha vytvoriť dočasnú autonómnu zónu v istej záhradkárskej kolónii v Brnenskom Jundrove. Tento doku-fiktívny príbeh začína tam, kde moja osobná skúsenosť končí.

Nemožnosť či neschopnosť transformovať kúsok časopriestoru mimo Fukuyamov koniec histórie sa stáva predmetom výskumu špekulatívnej archeológie. Jej metódy aplikujem na výskum súčasného stavu vecí z pohľadu budúceho status quo. Táto novonastolená ideológia – utópia a jej nevyhnutná samozrejmosť ̶ je spolu so zmieneným historickým exkurzom hlavným nositeľom významovej výpovede diela.

Priestorovo-vizuálnym usporiadaním objektov zamýšľam prerozprávať príbeh novej budúcnosti. Táto je postavená na synergickom prepojení technologických a prírodných síl a antropocentrickú dichotómiu príroda – kultúra konečne zavrhuje a prekonáva. Kremíkové, uhlíkové i silikónové čipy a polovodiče nazerá v ich minerálnej podstate ako augmentované prírodné entity. Faune i flóre je znovu priznaný status autonómnych inteligentných aktérov. Spoločenské, ekonomické i politické usporiadanie ľudských vzťahov je v tomto svete postavené na novom rozdelení materiálnych a symbolických súcien. Toto je derivované priamo od energetických výdajov a príjmov kalkulovaných vo Watt-och a Joule-och, ktoré úplne znemožnili rasové, genderové, národnostné, statusové, a vôbec všetky dovtedy praktikované spôsoby spoločenskej a druhovej segregácie a exploitácie.

Práca je vyústením môjho dlhodobého záujmu o vzťah človeka, prírody a technológie vo svojích rozmanitých súčasných a možných budúcich polohách.